The icon from Panagia Hozoviotissa on Amorgos
The icon from Panagia Hozoviotissa .

Read about Panagia Hozoviotissa here »

More pictures from Amorgos »

Home »

About us »

Cookies »

Kalimera »

Kalispera »

Instagram »

Facebook »

© 2010-2017 | Janni Eklund | Kalispera and Kalimera