Ouzeri Kafenés in Pothia on Kalymnos




Ouzeri Kafenés in Pothia on Kalymnos.

Read about Kafenés here »

More pictures from Kalymnos »





Home »

About us »

Cookies »

Kalimera »

Kalispera »

Instagram »

Facebook »

© 2010-2018 | Janni Eklund | Kalispera and Kalimera