Ouzeri Kafenés in Pothia on Kalymnos
Ouzeri Kafenés in Pothia on Kalymnos.

Read about Kafenés here »

More pictures from Kalymnos »

Home »

About us »

Cookies »

Kalimera Greece »

Kalispera Greece »

© 2010-2018 | Janni Eklund | Kalispera and Kalimera